Ewidencja odpadów

KPO | Prawo | Wyjasnienia
Logowanie
email:
hasło:

KARTA PRZEKAZANIA ODPADU

Nr karty Rok kalendarzowy

Przekazujacy

Transportujacy

Odbiorca

Nazwa i adres

Nazwa i adres

Nazwa i adres

Miejsce prowadzenia działalno¶ci Miejsce prowadzenia działalno¶ci
Nr rej Nr rej Nr rej
Nr NIP Nr NIP Nr NIP
Nr REGON Nr REGON Nr REGON

Posiadacz odpadów, któremu należy przekazać odpad
Rodzaj procesu przetwarzania, któremu powinien zostać poddany odpad
Wnioskuję o wydanie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwianie zakaĽnych odpadów medycznych
lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych
Tak Nie

Wygenerowanie karty spowoduje zapisanie jej w ewidencji użytkownika
Kod i rodzaj odpadu
Katalog odpadow

Data/miesiąc Masa przekazanych odpadów pojazd / naczepa / przyczepa certyfikat
Mg

Przekazujacy

Transportujacy

Odbiorca

Potwierdzam przekazanie odpadu

data, pieczęć i podpis
Potwierdzam przyjęcie odpadów do transportu i wykonanie usługi transportu

data, pieczęć i podpis
Potwierdzam przejęcie odpadu

data, pieczęć i podpis


podstawa: Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

WDU20140001973 Dz.U. 2014 poz. 1973

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów231

2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
2019-05-01

wystawione karty

kliknięcie w pozycje KPO spowoduje edycje wystawionej karty.
Data Numer KPO Kod odpadu Zmień pobierz
2021-06-10 Mariounime
2019-10-18 NeooNip
2019-01-22 1/BTZ/2019 13 02 08*
2018-12-05 RadikBuG
2018-08-17 RadikBuG
2018-07-02 12 01 19*
2018-06-19 13 01 10*
2017-10-30 16 01 07*
2017-09-25 Kangu24
2017-09-13 Kangu24
2017-05-12 JackieVaK JJjoj
2017-03-21
2017-03-18 01 03 07*
2017-03-07
2017-03-06
2017-03-06
2017-03-06
2017-02-20 16 01 19

Karty ewidencji

2021

2019

2018

2017

Zestawienie KPO

kliknięcie w pozycje KPO spowoduje edycje wystawionej karty.
ostatnia ilosc kart wydrukuj Kod odpadu Masa Rodzaj odpadu
2021-06-10 1 0 Mg Mariounime
roczna

Dział 1.Dane o posiadaczu odpadów

Tabela A. Dane o posiadaczu odpadów

Dane o posiadaczu odpadów

Rok sprawozdawczy

Posiadacz odpadów:

Nr rejestrowy


Adres posiadacza odpadów

Województwo

Miejscowość

Telefon służbowy

Faks służbowy

Kod pocztowy

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

NIP:

KRS:

REGON

Rodzaj prowadzonej działalności według klasyfikacji PKD

Wypełniono i załączono
działy, tabele:

1

tabela A

tabela B

2

3

4

5

tabela A

tabela B

tabela C

6

tabela A

tabela B

7

8

9

10a

tabela A

tabela B

Łączna liczba załączników


Dane osoby sporządzającej zbiorcze zestawienie danych

Imię

Nazwisko

Telefon służbowy

Faks służbowy

E-mail służbowy

Data

Podpis sporządzającego

Podpis i pieczątka posiadacza odpadów


Tabela B. Dane o miejscu prowadzenia działalności oraz o decyzjach

Miejsce prowadzenia działalności

Województwo

Gmina

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Decyzje

Decyzja w zakresie gospodarki odpadami

Znak decyzji

Data wydania
decyzji

Termin
obowiązywania
decyzji

Organ wydający
decyzję

Wytwarzanie odpadów

Zbieranie odpadów

Odzysk

Unieszkodliwianie odpadów

Odbieranie odpadów komunalnych

Rodzaj prowadzonej działalności

W

Zb

Od

Un

Ok

Data rozpoczęcia prowadzenia działalności

Data zakończenia prowadzenia działalności (jeśli dotyczy)

Katalog odpadów

Szukana fraza:
01 Odpady powstaj±ce przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin
01 01 Odpady z wydobywania kopalin
01 01 01 Odpady z wydobywania rud metali (z wył±czeniem 01 01 80)
01 01 02 Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali
01 01 80 Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu
01 03 Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali
01 03 04* Odpady z przeróbki rud siarczkowych powoduj±ce samoczynne zakwaszenie ¶rodowiska w czasie składowania
01 03 05* Inne odpady poprzeróbcze zawieraj±ce substancje niebezpieczne (z wył±czeniem 01 03 80)
01 03 06 Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81
01 03 07* Inne odpady zawieraj±ce substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali
01 03 08 Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07
01 03 09 Czerwony szlam powstaj±cy przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w 01 03 10
01 03 10* Czerwony szlam powstaj±cy przy produkcji tlenku glinu zawieraj±cy substancje stwarzaj±ce zagrożenie inny niż odpady wymienione w 01 03 07
01 03 80* Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawieraj±ce substancje niebezpieczne
01 03 81 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80
01 03 99 Inne niewymienione odpady
01 04 Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali
01 04 07* Odpady zawieraj±ce substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali
01 04 08 Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07
01 04 09 Odpadowe piaski i iły
01 04 10 Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07
01 04 11 Odpady powstaj±ce przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07
01 04 12 Odpady powstaj±ce przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11
01 04 13 Odpady powstaj±ce przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07
01 04 80* Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawieraj±ce substancje niebezpieczne
01 04 81 Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80
01 04 82* Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawieraj±ce substancje niebezpieczne
01 04 83 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 01 04 82
01 04 84* Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) zawieraj±ce substancje niebezpieczne
01 04 85 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w 01 04 84
01 04 99 Inne niewymienione odpady
01 05 Płuczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze
01 05 04 Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej
01 05 05* Płuczki i odpady wiertnicze zawieraj±ce ropę naftow±
01 05 06* Płuczki i odpady wiertnicze zawieraj±ce substancje niebezpieczne
01 05 07 Płuczki wiertnicze zawieraj±ce baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06
01 05 08 Płuczki wiertnicze zawieraj±ce chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06
01 05 99 Inne niewymienione odpady
02 01 Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, le¶nictwa, łowiectwa i rybołówstwa
02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia
02 01 02 Odpadowa tkanka zwierzęca
02 01 03 Odpadowa masa ro¶linna
02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wył±czeniem opakowań)
02 01 06 Odchody zwierzęce
02 01 07 Odpady z gospodarki le¶nej
02 01 08* Odpady agrochemikaliów zawieraj±ce substancje niebezpieczne
02 01 09 Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08
02 01 10 Odpady metalowe
02 01 80* Zwierzęta padłe i ubite z konieczno¶ci oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazuj±ce wła¶ciwo¶ci niebezpieczne
02 01 81 Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowi±ce materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80
02 01 82 Zwierzęta padłe i ubite z konieczno¶ci
02 01 83 Odpady z upraw hydroponicznych
02 01 99 Inne niewymienione odpady
02 02 Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego
02 02 01 Odpady z mycia i przygotowywania surowców
02 02 02 Odpadowa tkanka zwierzęca
02 02 03 Surowce i produkty nienadaj±ce się do spożycia i przetwórstwa
02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni ¶cieków
02 02 80* Odpadowa tkanka zwierzęca wykazuj±ca wła¶ciwo¶ci niebezpieczne
02 02 81 Odpadowa tkanka zwierzęca stanowi±ca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80
02 02 82 Odpady z produkcji m±czki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80
02 02 99 Inne niewymienione odpady
02 03 Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia ro¶linnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania i fermentacji melasy (z wył±czeniem 02 07)
02 03 01 Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców
02 03 02 Odpady konserwantów
02 03 03 Odpady poekstrakcyjne
02 03 04 Surowce i produkty nienadaj±ce się do spożycia i przetwórstwa
02 03 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ¶cieków
02 03 80 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów ro¶linnych (z wył±czeniem 02 03 81)
02 03 81 Odpady z produkcji pasz ro¶linnych
02 03 82 Odpady tytoniowe
02 03 99 Inne niewymienione odpady
02 04 Odpady z przemysłu cukrowniczego
02 04 01 Osady z oczyszczania i mycia buraków
02 04 02 Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)
02 04 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ¶cieków
02 04 80 Wysłodki
02 04 99 Inne niewymienione odpady
02 05 Odpady z przemysłu mleczarskiego
02 05 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania
02 05 02 Osady z zakładowych oczyszczalni ¶cieków
02 05 80 Odpadowa serwatka
02 05 99 Inne niewymienione odpady
02 06 Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego
02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
02 06 02 Odpady konserwantów
02 06 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ¶cieków
02 06 80 Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze
02 06 99 Inne niewymienione odpady
02 07 Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wył±czeniem kawy, herbaty i kakao)
02 07 01 Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców
02 07 02 Odpady z destylacji spirytualiów
02 07 03 Odpady z procesów chemicznych
02 07 04 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
02 07 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ¶cieków
02 07 80 Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary
02 07 99 Inne niewymienione odpady
03 Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury
03 01 Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli
03 01 01 Odpady kory i korka
03 01 04* Trociny, wióry, ¶cinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawieraj±ce substancje niebezpieczne
03 01 05 Trociny, wióry, ¶cinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04
03 01 80* Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawieraj±ce substancje niebezpieczne
03 01 81 Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80
03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ¶cieków
03 01 99 Inne niewymienione odpady
03 02 Odpady powstaj±ce przy konserwacji drewna
03 02 01* ¦rodki do konserwacji i impregnacji drewna niezawieraj±ce zwi±zków chlorowcoorganicznych
03 02 02* ¦rodki do konserwacji i impregnacji drewna zawieraj±ce zwi±zki chlorowcoorganiczne
03 02 03* Metaloorganiczne ¶rodki do konserwacji i impregnacji drewna
03 02 04* Nieorganiczne ¶rodki do konserwacji i impregnacji drewna
03 02 05* Inne ¶rodki do konserwacji i impregnacji drewna zawieraj±ce substancje niebezpieczne
03 02 99 Inne niewymienione odpady
03 03 Odpady z produkcji oraz z przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury
03 03 01 Odpady z kory i drewna
03 03 02 Osady wapienne i szlamy z ługu zielonego (z przetwarzania ługu czarnego)
03 03 05 Szlamy z odbarwiania makulatury
03 03 07 Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury
03 03 08 Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu
03 03 09 Odpady szlamu wapiennego (pokaustyzacyjnego)
03 03 10 Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodz±ce z mechanicznej separacji
03 03 11 Osady z zakładowych oczyszczalni ¶cieków inne niż wymienione w 03 03 10
03 03 80 Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem
03 03 81 Szlamy z innych procesów bielenia
03 03 99 Inne niewymienione odpady
04 Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego
04 01 Odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego
04 01 01 Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)
04 01 02 Odpady z wapnienia
04 01 03* Odpady z odtłuszczania zawieraj±ce rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej)
04 01 04 Brzeczka garbuj±ca zawieraj±ca chrom
04 01 05 Brzeczka garbuj±ca niezawieraj±ca chromu
04 01 06 Osady zawieraj±ce chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ¶cieków
04 01 07 Osady niezawieraj±ce chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ¶cieków
04 01 08 Odpady skóry wygarbowanej zawieraj±ce chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)
04 01 09 Odpady z polerowania i wykańczania
04 01 99 Inne niewymienione odpady
04 02 Odpady z przemysłu tekstylnego
04 02 09 Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)
04 02 10 Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)
04 02 14* Odpady z wykańczania zawieraj±ce rozpuszczalniki organiczne
04 02 15 Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14
04 02 16* Barwniki i pigmenty zawieraj±ce substancje niebezpieczne
04 02 17 Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16
04 02 19* Odpady z zakładowych oczyszczalni ¶cieków zawieraj±ce substancje niebezpieczne
04 02 20 Odpady z zakładowych oczyszczalni ¶cieków inne niż wymienione w 04 02 19
04 02 21 Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych
04 02 22 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych
04 02 80 Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych
04 02 99 Inne niewymienione odpady
05 Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla
05 01 Odpady z przeróbki (np. rafinacji) ropy naftowej
05 01 02* Osady z odsalania
05 01 03* Osady z dna zbiorników
05 01 04* Kwa¶ne szlamy z procesów alkilowania
05 01 05* Wycieki ropy naftowej
05 01 06* Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urz±dzeń
05 01 07* Kwa¶ne smoły
05 01 08* Inne smoły
05 01 09* Osady z zakładowych oczyszczalni ¶cieków zawieraj±ce substancje niebezpieczne
05 01 10 Osady z zakładowych oczyszczalni ¶cieków inne niż wymienione w 05 01 09
05 01 11* Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw
05 01 12* Ropa naftowa zawieraj±ca kwasy
05 01 13 Osady z uzdatniania wody kotłowej
05 01 14 Odpady z kolumn chłodniczych
05 01 15* Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły)
05 01 16 Odpady zawieraj±ce siarkę z odsiarczania ropy naftowej
05 01 17 Bitum
05 01 99 Inne niewymienione odpady
05 06 Odpady z pirolitycznej przeróbki węgla
05 06 01* Kwa¶ne smoły
05 06 03* Inne smoły
05 06 04 Odpady z kolumn chłodniczych
05 06 80* Odpady ciekłe zawieraj±ce fenole
05 06 99 Inne niewymienione odpady
05 07 Odpady z oczyszczania i transportu gazu ziemnego
05 07 01* Osady zawieraj±ce rtęć
05 07 02 Odpady zawieraj±ce siarkę
05 07 99 Inne niewymienione odpady
06 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej
06 01 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania kwasów nieorganicznych
06 01 01* Kwas siarkowy i siarkawy
06 01 02* Kwas chlorowodorowy
06 01 03* Kwas fluorowodorowy
06 01 04* Kwas fosforowy i fosforawy
06 01 05* Kwas azotowy i azotawy
06 01 06* Inne kwasy
06 01 99 Inne niewymienione odpady
06 02 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania wodorotlenków
06 02 01* Wodorotlenek wapniowy
06 02 03* Wodorotlenek amonowy
06 02 04* Wodorotlenek sodowy i potasowy
06 02 05* Inne wodorotlenki
06 02 99 Inne niewymienione odpady
06 03 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania soli i ich roztworów oraz tlenków metali
06 03 11* Sole i roztwory zawieraj±ce cyjanki
06 03 13* Sole i roztwory zawieraj±ce metale ciężkie
06 03 14 Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13
06 03 15* Tlenki metali zawieraj±ce metale ciężkie
06 03 16 Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15
06 03 99 Inne niewymienione odpady
06 04 Odpady zawieraj±ce metale inne niż wymienione w 06 03
06 04 03* Odpady zawieraj±ce arsen
06 04 04* Odpady zawieraj±ce rtęć
06 04 05* Odpady zawieraj±ce inne metale ciężkie
06 04 99 Inne niewymienione odpady
06 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ¶cieków
06 05 02* Osady z zakładowych oczyszczalni ¶cieków zawieraj±ce substancje niebezpieczne
06 05 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ¶cieków inne niż wymienione w 06 05 02
06 06 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania zwi±zków siarki oraz z chemicznych procesów przetwórstwa siarki i odsiarczania
06 06 02* Odpady zawieraj±ce niebezpieczne siarczki
06 06 03 Odpady zawieraj±ce siarczki inne niż wymienione w 06 06 02
06 06 99 Inne niewymienione odpady
06 07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chlorowców oraz z chemicznych procesów przetwórstwa chloru
06 07 01* Odpady azbestowe z elektrolizy
06 07 02* Węgiel aktywny z produkcji chloru
06 07 03* Osady siarczanu baru zawieraj±ce rtęć
06 07 04* Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy)
06 07 99 Inne niewymienione odpady
06 08 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania krzemu oraz pochodnych krzemu
06 08 02* Odpady zawieraj±ce niebezpieczne chlorosilany
06 08 99 Inne niewymienione odpady
06 09 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów fosforowych oraz z chemicznych procesów przetwórstwa fosforu
06 09 02 Żużel fosforowy
06 09 03* Poreakcyjne odpady zwi±zków wapnia zawieraj±ce lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
06 09 04 Poreakcyjne odpady zwi±zków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80
06 09 80 Fosfogipsy
06 09 81 Fosfogipsy wymieszane z żużlami, popiołami paleniskowymi i pyłami z kotłów (z wył±czeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
06 09 99 Inne niewymienione odpady
06 10 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów azotowych, z chemicznych procesów przetwórstwa azotu oraz z produkcji nawozów azotowych i innych
06 10 02* Odpady zawieraj±ce substancje niebezpieczne
06 10 99 Inne niewymienione odpady
06 11 Odpady z produkcji pigmentów oraz zmętniaczy nieorganicznych
06 11 01 Poreakcyjne odpady zwi±zków wapnia z produkcji dwutlenku tytanu
06 11 80 Odpady z produkcji zwi±zków cyrkonu
06 11 81 Odpady z produkcji zwi±zków chromu
06 11 82 Odpady z produkcji zwi±zków kobaltu
06 11 83 Odpadowy siarczan żelazowy
06 11 99 Inne niewymienione odpady
06 13 Odpady z innych nieorganicznych procesów chemicznych
06 13 01* Nieorganiczne ¶rodki ochrony ro¶lin, ¶rodki do konserwacji drewna oraz inne biocydy
06 13 02* Zużyty węgiel aktywny (z wył±czeniem 06 07 02)
06 13 03 Czysta sadza
06 13 04* Odpady z przetwarzania azbestu
06 13 05* Sadza zawieraj±ca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi
06 13 99 Inne niewymienione odpady
07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej
07 01 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania podstawowych produktów przemysłu chemii organicznej
07 01 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 01 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 01 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 01 07* Pozostało¶ci podestylacyjne i poreakcyjne zawieraj±ce zwi±zki chlorowców
07 01 08* Inne pozostało¶ci podestylacyjne i poreakcyjne
07 01 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawieraj±ce zwi±zki chlorowców
07 01 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 01 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ¶cieków zawieraj±ce substancje niebezpieczne
07 01 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ¶cieków inne niż wymienione w 07 01 11
07 01 80 Wapno pokarbidowe niezawieraj±ce substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)
07 01 99 Inne niewymienione odpady
07 02 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych
07 02 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 02 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 02 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 02 07* Pozostało¶ci podestylacyjne i poreakcyjne zawieraj±ce zwi±zki chlorowców
07 02 08* Inne pozostało¶ci podestylacyjne i poreakcyjne
07 02 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawieraj±ce zwi±zki chlorowców
07 02 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 02 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ¶cieków zawieraj±ce substancje niebezpieczne
07 02 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ¶cieków inne niż wymienione w 07 02 11
07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych
07 02 14* Odpady z dodatków zawieraj±ce substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)
07 02 15 Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14
07 02 16* Odpady zawieraj±ce niebezpieczne silikony
07 02 17 Odpady zawieraj±ce silikony inne niż wymienione w 07 02 16
07 02 80 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
07 02 99 Inne niewymienione odpady
07 03 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych barwników oraz pigmentów (z wył±czeniem podgrupy 06 11)
07 03 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 03 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 03 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 03 07* Pozostało¶ci podestylacyjne i poreakcyjne zawieraj±ce zwi±zki chlorowców
07 03 08* Inne pozostało¶ci podestylacyjne i poreakcyjne
07 03 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawieraj±ce zwi±zki chlorowców
07 03 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 03 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ¶cieków zawieraj±ce substancje niebezpieczne
07 03 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ¶cieków inne niż wymienione w 07 03 11
07 03 99 Inne niewymienione odpady
07 04 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych ¶rodków ochrony ro¶lin (z wył±czeniem 02 01 08 i 02 01 09), ¶rodków do konserwacji drewna (z wył±czeniem 03 02) i innych biocydów
07 04 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 04 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 04 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 04 07* Pozostało¶ci podestylacyjne i poreakcyjne zawieraj±ce zwi±zki chlorowców
07 04 08* Inne pozostało¶ci podestylacyjne i poreakcyjne
07 04 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawieraj±ce zwi±zki chlorowców
07 04 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 04 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ¶cieków zawieraj±ce substancje niebezpieczne
07 04 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ¶cieków inne niż wymienione w 07 04 11
07 04 13* Odpady stałe zawieraj±ce substancje niebezpieczne
07 04 80* Przeterminowane ¶rodki ochrony ro¶lin
07 04 81 Przeterminowane ¶rodki ochrony ro¶lin inne niż wymienione w 07 04 80
07 04 99 Inne niewymienione odpady
07 05 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farmaceutyków
07 05 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 05 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 05 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 05 07* Pozostało¶ci podestylacyjne i poreakcyjne zawieraj±ce zwi±zki chlorowców
07 05 08* Inne pozostało¶ci podestylacyjne i poreakcyjne
07 05 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawieraj±ce zwi±zki chlorowców
07 05 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 05 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ¶cieków zawieraj±ce substancje niebezpieczne
07 05 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ¶cieków inne niż wymienione w 07 05 11
07 05 13* Odpady stałe zawieraj±ce substancje niebezpieczne
07 05 14 Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13
07 05 80* Odpady ciekłe zawieraj±ce substancje niebezpieczne
07 05 81 Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80
07 05 99 Inne niewymienione odpady
07 06 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, ¶rodków dezynfekuj±cych i kosmetyków
07 06 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 06 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 06 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 06 07* Pozostało¶ci podestylacyjne i poreakcyjne zawieraj±ce zwi±zki chlorowców
07 06 08* Inne pozostało¶ci podestylacyjne i poreakcyjne
07 06 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawieraj±ce zwi±zki chlorowców
07 06 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 06 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ¶cieków zawieraj±ce substancje niebezpieczne
07 06 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ¶cieków inne niż wymienione w 07 06 11
07 06 80 Ziemia biel±ca z rafinacji oleju
07 06 81 Zwroty kosmetyków i próbek
07 06 99 Inne niewymienione odpady
07 07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych niewymienionych produktów chemicznych
07 07 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 07 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 07 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 07 07* Pozostało¶ci podestylacyjne i poreakcyjne zawieraj±ce zwi±zki chlorowców
07 07 08* Inne pozostało¶ci podestylacyjne i poreakcyjne
07 07 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawieraj±ce zwi±zki chlorowców
07 07 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 07 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ¶cieków zawieraj±ce substancje niebezpieczne
07 07 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ¶cieków inne niż wymienione w 07 07 11
07 07 99 Inne niewymienione odpady
08 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich
08 01 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów
08 01 11* Odpady farb i lakierów zawieraj±cych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 01 12 Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11
08 01 13* Szlamy z usuwania farb i lakierów zawieraj±ce rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 01 14 Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13
08 01 15* Szlamy wodne zawieraj±ce farby i lakiery zawieraj±ce rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 01 16 Szlamy wodne zawieraj±ce farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15
08 01 17* Odpady z usuwania farb i lakierów zawieraj±ce rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 01 18 Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17
08 01 19* Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawieraj±ce rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 01 20 Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19
08 01 21* Zmywacz farb lub lakierów
08 01 99 Inne niewymienione odpady
08 02 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych powłok (w tym materiałów ceramicznych)
08 02 01 Odpady proszków powlekaj±cych
08 02 02 Szlamy wodne zawieraj±ce materiały ceramiczne
08 02 03 Zawiesiny wodne zawieraj±ce materiały ceramiczne
08 02 99 Inne niewymienione odpady
08 03 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich
08 03 07 Szlamy wodne zawieraj±ce farby drukarskie
08 03 08 Odpady ciekłe zawieraj±ce farby drukarskie
08 03 12* Odpady farb drukarskich zawieraj±ce substancje niebezpieczne
08 03 13 Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12
08 03 14* Szlamy farb drukarskich zawieraj±ce substancje niebezpieczne
08 03 15 Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14
08 03 16* Zużyte roztwory trawi±ce
08 03 17* Odpadowy toner drukarski zawieraj±cy substancje niebezpieczne
08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17
08 03 19* Zdyspergowany olej zawieraj±cy substancje niebezpieczne
08 03 80 Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19
08 03 99 Inne niewymienione odpady
08 04 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw (w tym ¶rodki do impregnacji wodoszczelnej)
08 04 09* Odpadowe kleje i szczeliwa zawieraj±ce rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 04 10 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09
08 04 11* Osady z klejów i szczeliw zawieraj±ce rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 04 12 Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11
08 04 13* Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawieraj±ce rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 04 14 Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13
08 04 15* Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawieraj±ce rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 04 16 Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15
08 04 17* Olej żywiczny
08 04 99 Inne niewymienione odpady
08 05 Odpady nieujęte w innych podgrupach grupy 08
08 05 01* Odpady izocyjanianów
09 Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
09 01 Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
09 01 01* Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów
09 01 02* Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych
09 01 03* Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach
09 01 04* Roztwory utrwalaczy
09 01 05* Roztwory wybielaczy i k±pieli wybielaj±co-utrwalaj±cych
09 01 06* Osady z zakładowych oczyszczalni ¶cieków zawieraj±ce srebro
09 01 07 Błony i papier fotograficzny zawieraj±ce srebro lub zwi±zki srebra
09 01 08 Błony i papier fotograficzny niezawieraj±ce srebra
09 01 10 Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii
09 01 11* Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawieraj±ce baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03
09 01 12 Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawieraj±ce baterie inne niż wymienione w 09 01 11
09 01 13* Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06
09 01 80* Przeterminowane odczynniki fotograficzne
09 01 99 Inne niewymienione odpady
10 Odpady z procesów termicznych
10 01 Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wył±czeniem grupy 19)
10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wył±czeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
10 01 02 Popioły lotne z węgla
10 01 03 Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej
10 01 04* Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych
10 01 05 Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych
10 01 07 Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu
10 01 09* Kwas siarkowy
10 01 13* Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo
10 01 14* Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawieraj±ce substancje niebezpieczne
10 01 15 Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14
10 01 16* Popioły lotne ze współspalania zawieraj±ce substancje niebezpieczne
10 01 17 Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16
10 01 18* Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawieraj±ce substancje niebezpieczne
10 01 19 Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18
10 01 20* Osady z zakładowych oczyszczalni ¶cieków zawieraj±ce substancje niebezpieczne
10 01 21 Osady z zakładowych oczyszczalni ¶cieków inne niż wymienione w 10 01 20
10 01 22* Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawieraj±ce substancje niebezpieczne
10 01 23 Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22
10 01 24 Piaski ze złóż fluidalnych (z wył±czeniem 10 01 82)
10 01 25 Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni
10 01 26 Odpady z uzdatniania wody chłodz±cej
10 01 80 Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych
10 01 81 Mikrosfery z popiołów lotnych
10 01 82 Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)
10 01 99 Inne niewymienione odpady
10 02 Odpady z hutnictwa żelaza i stali
10 02 01 Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)
10 02 02 Nieprzerobione żużle z innych procesów
10 02 07* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawieraj±ce substancje niebezpieczne
10 02 08 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07
10 02 10 Zgorzelina walcownicza
10 02 11* Odpady z uzdatniania wody chłodz±cej zawieraj±ce oleje
10 02 12 Odpady z uzdatniania wody chłodz±cej inne niż wymienione w 10 02 11
10 02 13* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawieraj±ce substancje niebezpieczne
10 02 14 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13
10 02 15 Inne szlamy i osady pofiltracyjne
10 02 80 Zgary z hutnictwa żelaza
10 02 81 Odpadowy siarczan żelazawy
10 02 99 Inne niewymienione odpady
10 03 Odpady z hutnictwa aluminium
10 03 02 Odpadowe anody
10 03 04* Żużle z produkcji pierwotnej
10 03 05 Odpady tlenku glinu
10 03 08* Słone żużle z produkcji wtórnej
10 03 09* Czarne kożuchy żużlowe z produkcji wtórnej
10 03 15* Zgary z wytopu o wła¶ciwo¶ciach palnych lub wydzielaj±ce w zetknięciu z wod± gazy palne w niebezpiecznych ilo¶ciach
10 03 16 Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15
10 03 17* Odpady zawieraj±ce smołę z produkcji anod
10 03 18 Odpady zawieraj±ce węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17
10 03 19* Pyły z gazów odlotowych zawieraj±ce substancje niebezpieczne
10 03 20 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19
10 03 21* Inne cz±stki stałe i pyły (ł±cznie z pyłami z młynów kulowych) zawieraj±ce substancje niebezpieczne
10 03 22 Inne cz±stki stałe i pyły (ł±cznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21
10 03 23* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawieraj±ce substancje niebezpieczne
10 03 24 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23
10 03 25* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawieraj±ce substancje niebezpieczne
10 03 26 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25
10 03 27* Odpady z uzdatniania wody chłodz±cej zawieraj±ce oleje
10 03 28 Odpady z uzdatniania wody chłodz±cej inne niż wymienione w 10 03 27
10 03 29* Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawieraj±ce substancje niebezpieczne
10 03 30 Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 29
10 03 99 Inne niewymienione odpady
10 04 Odpady z hutnictwa ołowiu
10 04 01* Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
10 04 02* Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej
10 04 03* Wapno zawieraj±ce zwi±zki arsenu (arsenian wapniowy)
10 04 04* Pyły z gazów odlotowych
10 04 05* Inne cz±stki i pyły
10 04 06* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
10 04 07* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
10 04 09* Odpady z uzdatniania wody chłodz±cej zawieraj±ce oleje
10 04 10 Odpady z uzdatniania wody chłodz±cej inne niż wymienione w 10 04 09
10 04 99 Inne niewymienione odpady
10 05 Odpady z hutnictwa cynku
10 05 01 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wył±czeniem 10 05 80)
10 05 03* Pyły z gazów odlotowych
10 05 04 Inne cz±stki i pyły
10 05 05* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
10 05 06* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
10 05 08* Odpady z uzdatniania wody chłodz±cej zawieraj±ce oleje
10 05 09 Odpady z uzdatniania wody chłodz±cej inne niż wymienione w 10 05 08
10 05 10* Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o wła¶ciwo¶ciach palnych lub wydzielaj±ce w zetknięciu z wod± gazy palne w niebezpiecznych ilo¶ciach
10 05 11 Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 05 10
10 05 80 Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych
10 05 99 Inne niewymienione odpady
10 06 Odpady z hutnictwa miedzi
10 06 01 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
10 06 02 Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej
10 06 03* Pyły z gazów odlotowych
10 06 04 Inne cz±stki i pyły
10 06 06* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
10 06 07* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
10 06 09* Odpady z uzdatniania wody chłodz±cej zawieraj±ce oleje
10 06 10 Odpady z uzdatniania wody chłodz±cej inne niż wymienione w 10 06 09
10 06 80 Żużle szybowe i granulowane
10 06 99 Inne niewymienione odpady
10 07 Odpady z hutnictwa srebra, złota i platyny
10 07 01 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
10 07 02 Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej
10 07 03 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
10 07 04 Inne cz±stki i pyły
10 07 05 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
10 07 07* Odpady z uzdatniania wody chłodz±cej zawieraj±ce oleje
10 07 08 Odpady z uzdatniania wody chłodz±cej inne niż wymienione w 10 07 07
10 07 99 Inne niewymienione odpady
10 08 Odpady z hutnictwa pozostałych metali nieżelaznych
10 08 04 Cz±stki i pyły
10 08 08* Słone żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
10 08 09 Inne żużle
10 08 10* Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o wła¶ciwo¶ciach palnych lub wydzielaj±ce w zetknięciu z wod± gazy palne w niebezpiecznych ilo¶ciach
10 08 11 Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 08 10
10 08 12* Odpady zawieraj±ce smołę z produkcji anod
10 08 13 Odpady zawieraj±ce węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12
10 08 14 Odpadowe anody
10 08 15* Pyły z gazów odlotowych zawieraj±ce substancje niebezpieczne
10 08 16 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15
10 08 17* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawieraj±ce substancje niebezpieczne
10 08 18 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17
10 08 19* Odpady z uzdatniania wody chłodz±cej zawieraj±ce oleje
10 08 20 Odpady z uzdatniania wody chłodz±cej inne niż wymienione w 10 08 19
10 08 99 Inne niewymienione odpady
10 09 Odpady z odlewnictwa żelaza
10 09 03 Żużle odlewnicze
10 09 05* Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawieraj±ce substancje niebezpieczne
10 09 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05
10 09 07* Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawieraj±ce substancje niebezpieczne
10 09 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07
10 09 09* Pyły z gazów odlotowych zawieraj±ce substancje niebezpieczne
10 09 10 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09
10 09 11* Inne cz±stki stałe zawieraj±ce substancje niebezpieczne
10 09 12 Inne cz±stki stałe niż wymienione w 10 09 11
10 09 13* Odpadowe ¶rodki wi±ż±ce zawieraj±ce substancje niebezpieczne
10 09 14 Odpadowe ¶rodki wi±ż±ce inne niż wymienione w 10 09 13
10 09 15* Odpady ¶rodków do wykrywania pęknięć odlewów
10 09 16 Odpady ¶rodków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15
10 09 80 Wybrakowane wyroby żeliwne
10 09 99 Inne niewymienione odpady
10 10 Odpady z odlewnictwa metali nieżelaznych
10 10 03 Zgary i żużle odlewnicze
10 10 05* Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawieraj±ce substancje niebezpieczne
10 10 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05
10 10 07* Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawieraj±ce substancje niebezpieczne
10 10 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07
10 10 09* Pyły z gazów odlotowych zawieraj±ce substancje niebezpieczne
10 10 10 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09
10 10 11* Inne cz±stki stałe zawieraj±ce substancje niebezpieczne
10 10 12 Inne cz±stki stałe niż wymienione w 10 10 11
10 10 13* Odpadowe ¶rodki wi±ż±ce zawieraj±ce substancje niebezpieczne
10 10 14 Odpadowe ¶rodki wi±ż±ce inne niż wymienione w 10 10 13
10 10 15* Odpady ¶rodków do wykrywania pęknięć odlewów
10 10 16 Odpady ¶rodków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15
10 10 99 Inne niewymienione odpady
10 11 Odpady z hutnictwa szkła
10 11 03 Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego
10 11 05 Cz±stki i pyły
10 11 09* Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawieraj±ce substancje niebezpieczne
10 11 10 Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09
10 11 11* Szkło odpadowe w postaci małych cz±stek i proszku szklanego zawieraj±ce metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych)
10 11 12 Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11
10 11 13* Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawieraj±ce substancje niebezpieczne
10 11 14 Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13
10 11 15* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawieraj±ce substancje niebezpieczne
10 11 16 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15
10 11 17* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawieraj±ce substancje niebezpieczne
10 11 18 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17
10 11 19* Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ¶cieków zawieraj±ce substancje niebezpieczne
10 11 20 Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ¶cieków inne niż wymienione w 10 11 19
10 11 80 Szlamy fluorokrzemianowe
10 11 81* Odpady zawieraj±ce azbest
10 11 99 Inne niewymienione odpady
10 12 Odpady z produkcji wyrobów ceramiki budowlanej, szlachetnej i ogniotrwałej (wyrobów ceramicznych, cegieł, płytek i produktów budowlanych)
10 12 01 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
10 12 03 Cz±stki i pyły
10 12 05 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
10 12 06 Zużyte formy
10 12 08 Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)
10 12 09* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawieraj±ce substancje niebezpieczne
10 12 10 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09
10 12 11* Odpady ze szkliwienia zawieraj±ce metale ciężkie
10 12 12 Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11
10 12 13 Szlamy z zakładowych oczyszczalni ¶cieków
10 12 99 Inne niewymienione odpady
10 13 Odpady z produkcji spoiw mineralnych (w tym cementu, wapna i tynku) oraz z wytworzonych z nich wyrobów
10 13 01 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
10 13 04 Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego
10 13 06 Cz±stki i pyły (z wył±czeniem 10 13 12 i 10 13 13)
10 13 07 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
10 13 09* Odpady zawieraj±ce azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych
10 13 10 Odpady z produkcji elementów cementowo-azbestowych inne niż wymienione w 10 13 09
10 13 11 Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10
10 13 12* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawieraj±ce substancje niebezpieczne
10 13 13 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12
10 13 14 Odpady betonowe i szlam betonowy
10 13 80 Odpady z produkcji cementu
10 13 81 Odpady z produkcji gipsu
10 13 82 Wybrakowane wyroby
10 13 99 Inne niewymienione odpady
10 14 Odpady z krematoriów
10 14 01* Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawieraj±ce rtęć
10 80 Odpady z produkcji żelazostopów
10 80 01 Żużle z produkcji żelazokrzemu
10 80 02 Pyły z produkcji żelazokrzemu
10 80 03 Żużle z produkcji żelazochromu
10 80 04 Pyły z produkcji żelazochromu
10 80 05 Żużle z produkcji żelazomanganu
10 80 06 Pyły z produkcji żelazomanganu
10 80 99 Inne niewymienione odpady
11 Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych
11 01 Odpady z obróbki i powlekania metali oraz innych materiałów (np. procesów galwanicznych, cynkowania, wytrawiania, fosforanowania, alkalicznego odtłuszczania, anodowania)
11 01 05* Kwasy trawi±ce
11 01 06* Odpady zawieraj±ce kwasy inne niż wymienione w 11 01 05
11 01 07* Alkalia trawi±ce
11 01 08* Osady i szlamy z fosforanowania
11 01 09* Szlamy i osady pofiltracyjne zawieraj±ce substancje niebezpieczne
11 01 10 Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09
11 01 11* Wody popłuczne zawieraj±ce substancje niebezpieczne
11 01 12 Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11
11 01 13* Odpady z odtłuszczania zawieraj±ce substancje niebezpieczne
11 01 14 Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13
11 01 15* Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawieraj±ce substancje niebezpieczne
11 01 16* Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
11 01 98* Inne odpady zawieraj±ce substancje niebezpieczne
11 01 99 Inne niewymienione odpady
11 02 Odpady i szlamy z hydrometalurgii metali nieżelaznych
11 02 02* Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt)
11 02 03 Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy
11 02 05* Odpady z hydrometalurgii miedzi zawieraj±ce substancje niebezpieczne
11 02 06 Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05
11 02 07* Inne odpady zawieraj±ce substancje niebezpieczne
11 02 99 Inne niewymienione odpady
11 03 Szlamy i odpady stałe z procesów odpuszczania stali
11 03 01* Odpady zawieraj±ce cyjanki
11 03 02* Inne odpady
11 05 Odpady z wysokotemperaturowych procesów galwanizowania
11 05 01 Cynk twardy
11 05 02 Popiół cynkowy
11 05 03* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
11 05 04* Zużyty topnik
11 05 99 Inne niewymienione odpady
12 Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
12 01 Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
12 01 01 Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
12 01 02 Cz±stki i pyły żelaza oraz jego stopów
12 01 03 Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
12 01 04 Cz±stki i pyły metali nieżelaznych
12 01 05 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
12 01 06* Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawieraj±ce chlorowce (z wył±czeniem emulsji i roztworów)
12 01 07* Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawieraj±ce chlorowców (z wył±czeniem emulsji i roztworów)
12 01 08* Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawieraj±ce chlorowce
12 01 09* Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawieraj±ce chlorowców
12 01 10* Syntetyczne oleje z obróbki metali
12 01 12* Zużyte woski i tłuszcze
12 01 13 Odpady spawalnicze
12 01 14* Szlamy z obróbki metali zawieraj±ce substancje niebezpieczne
12 01 15 Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14
12 01 16* Odpady poszlifierskie zawieraj±ce substancje niebezpieczne
12 01 17 Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16
12 01 18* Szlamy z obróbki metali zawieraj±ce oleje (np. szlamy ze szlifowania, gładzenia i pokrywania)
12 01 19* Oleje z obróbki metali łatwo ulegaj±ce biodegradacji
12 01 20* Zużyte materiały szlifierskie zawieraj±ce substancje niebezpieczne
12 01 21 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20
12 01 99 Inne niewymienione odpady
12 03 Odpady z odtłuszczania wod± i par± (z wył±czeniem grupy 11)
12 03 01* Wodne ciecze myj±ce
12 03 02* Odpady z odtłuszczania par±
13 Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wył±czeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
13 01 Odpadowe oleje hydrauliczne
13 01 01* Oleje hydrauliczne zawieraj±ce PCB
13 01 04* Emulsje olejowe zawieraj±ce zwi±zki chlorowcoorganiczne
13 01 05* Emulsje olejowe niezawieraj±ce zwi±zków chlorowcoorganicznych
13 01 09* Mineralne oleje hydrauliczne zawieraj±ce zwi±zki chlorowcoorganiczne
13 01 10* Mineralne oleje hydrauliczne niezawieraj±ce zwi±zków chlorowcoorganicznych
13 01 11* Syntetyczne oleje hydrauliczne
13 01 12* Oleje hydrauliczne łatwo ulegaj±ce biodegradacji
13 01 13* Inne oleje hydrauliczne
13 02 Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
13 02 04* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawieraj±ce zwi±zki chlorowcoorganiczne
13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawieraj±ce zwi±zków chlorowcoorganicznych
13 02 06* Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
13 02 07* Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegaj±ce biodegradacji
13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
13 03 Odpadowe oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz no¶niki ciepła
13 03 01* Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i no¶niki ciepła zawieraj±ce PCB
13 03 06* Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz no¶niki ciepła zawieraj±ce zwi±zki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01
13 03 07* Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz no¶niki ciepła niezawieraj±ce zwi±zków chlorowcoorganicznych
13 03 08* Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz no¶niki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01
13 03 09* Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz no¶niki ciepła łatwo ulegaj±ce biodegradacji
13 03 10* Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz no¶niki ciepła
13 04 Oleje zęzowe
13 04 01* Oleje zęzowe ze statków żeglugi ¶ródl±dowej
13 04 02* Oleje zęzowe z nabrzeży portowych
13 04 03* Oleje zęzowe ze statków morskich
13 05 Odpady z odwadniania olejów w separatorach
13 05 01* Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
13 05 02* Szlamy z odwadniania olejów w separatorach
13 05 03* Szlamy z kolektorów
13 05 06* Olej z odwadniania olejów w separatorach
13 05 07* Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach
13 05 08* Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
13 07 Odpady paliw ciekłych
13 07 01* Olej opałowy i olej napędowy
13 07 02* Benzyna
13 07 03* Inne paliwa (wł±cznie z mieszaninami)
13 08 Odpady olejowe nieujęte w innych podgrupach
13 08 01* Szlamy lub emulsje z odsalania
13 08 02* Inne emulsje
13 08 80 Zaolejone odpady stałe ze statków
13 08 99* Inne niewymienione odpady
14 Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wył±czeniem grup 07 i 08)
14 06 Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów w pianach lub aerozolach
14 06 01* Freony, HCFC, HFC
14 06 02* Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
14 06 03* Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
14 06 04* Szlamy i odpady stałe zawieraj±ce rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne
14 06 05* Szlamy i odpady stałe zawieraj±ce inne rozpuszczalniki
15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach
15 01 Odpady opakowaniowe (wł±cznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
15 01 09 Opakowania z tekstyliów
15 01 10* Opakowania zawieraj±ce pozostało¶ci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
15 01 11* Opakowania z metali zawieraj±ce niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), wł±cznie z pustymi pojemnikami ci¶nieniowymi
15 02 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ¶cierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ¶cierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
16 Odpady nieujęte w innych grupach
16 01 Zużyte lub nienadaj±ce się do użytkowania pojazdy (wł±czaj±c maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przegl±du i konserwacji pojazdów (z wył±czeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)
16 01 03 Zużyte opony
16 01 04* Zużyte lub nienadaj±ce się do użytkowania pojazdy
16 01 06 Zużyte lub nienadaj±ce się do użytkowania pojazdy niezawieraj±ce cieczy i innych niebezpiecznych elementów
16 01 07* Filtry olejowe
16 01 08* Elementy zawieraj±ce rtęć
16 01 09* Elementy zawieraj±ce PCB
16 01 10* Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)
16 01 11* Okładziny hamulcowe zawieraj±ce azbest
16 01 12 Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11
16 01 13* Płyny hamulcowe
16 01 14* Płyny zapobiegaj±ce zamarzaniu zawieraj±ce niebezpieczne substancje
16 01 15 Płyny zapobiegaj±ce zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14
16 01 16 Zbiorniki na gaz skroplony
16 01 17 Metale żelazne
16 01 18 Metale nieżelazne
16 01 19 Tworzywa sztuczne
16 01 20 Szkło
16 01 21* Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14
16 01 22 Inne niewymienione elementy
16 01 99 Inne niewymienione odpady
16 02 Odpady urz±dzeń elektrycznych i elektronicznych
16 02 09* Transformatory i kondensatory zawieraj±ce PCB
16 02 10* Zużyte urz±dzenia zawieraj±ce PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09
16 02 11* Zużyte urz±dzenia zawieraj±ce freony, HCFC, HFC
16 02 12* Zużyte urz±dzenia zawieraj±ce wolny azbest
16 02 13* Zużyte urz±dzenia zawieraj±ce niebezpieczne elementy5) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
16 02 14 Zużyte urz±dzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
16 02 15* Niebezpieczne elementy lub czę¶ci składowe usunięte ze zużytych urz±dzeń
16 02 16 Elementy usunięte ze zużytych urz±dzeń inne niż wymienione w 16 02 15
16 03 Partie produktów nieodpowiadaj±ce wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku
16 03 03* Nieorganiczne odpady zawieraj±ce substancje niebezpieczne
16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80
16 03 05* Organiczne odpady zawieraj±ce substancje niebezpieczne
16 03 06 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80
16 03 07* Rtęć metaliczna
16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
16 04 Odpady materiałów wybuchowych
16 04 01* Odpadowa amunicja
16 04 02* Odpadowe wyroby pirotechniczne (np. ognie sztuczne)
16 04 03* Inne materiały wybuchowe
16 05 Gazy w pojemnikach ci¶nieniowych i zużyte chemikalia
16 05 04* Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawieraj±ce substancje niebezpieczne
16 05 05 Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04
16 05 06* Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawieraj±ce substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych
16 05 07* Zużyte nieorganiczne chemikalia zawieraj±ce substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
16 05 08* Zużyte organiczne chemikalia zawieraj±ce substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
16 05 09 Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08
16 06 Baterie i akumulatory
16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe
16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
16 06 03* Baterie zawieraj±ce rtęć
16 06 04 Baterie alkaliczne (z wył±czeniem 16 06 03)
16 06 05 Inne baterie i akumulatory
16 06 06* Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów
16 07 Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek (z wyj±tkiem grup 05 i 13)
16 07 08* Odpady zawieraj±ce ropę naftow± lub jej produkty
16 07 09* Odpady zawieraj±ce inne substancje niebezpieczne
16 07 99 Inne niewymienione odpady
16 08 Zużyte katalizatory
16 08 01 Zużyte katalizatory zawieraj±ce złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wył±czeniem 16 08 07)
16 08 02* Zużyte katalizatory zawieraj±ce niebezpieczne metale przej¶ciowe lub ich niebezpieczne zwi±zki
16 08 03 Zużyte katalizatory zawieraj±ce metale przej¶ciowe lub ich zwi±zki inne niż wymienione w 16 08 02
16 08 04 Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wył±czeniem 16 08 07)
16 08 05* Zużyte katalizatory zawieraj±ce kwas fosforowy
16 08 06* Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory
16 08 07* Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
16 09 Substancje utleniaj±ce
16 09 01* Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy)
16 09 02* Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy)
16 09 03* Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru)
16 09 04* Inne niewymienione substancje utleniaj±ce
16 10 Uwodnione odpady ciekłe przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania poza miejscami ich powstawania
16 10 01* Uwodnione odpady ciekłe zawieraj±ce substancje niebezpieczne
16 10 02 Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01
16 10 03* Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawieraj±ce substancje niebezpieczne
16 10 04 Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03
16 11 Odpady z okładzin piecowych i materiały ogniotrwałe
16 11 01* Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawieraj±ce substancje niebezpieczne
16 11 02 Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01
16 11 03* Inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawieraj±ce substancje niebezpieczne
16 11 04 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03
16 11 05* Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawieraj±ce substancje niebezpieczne
16 11 06 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05
16 80 Odpady różne
16 80 01 Magnetyczne i optyczne no¶niki informacji
16 81 Odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych
16 81 01* Odpady wykazuj±ce wła¶ciwo¶ci niebezpieczne
16 81 02 Odpady inne niż wymienione w 16 81 01
16 82 Odpady powstałe w wyniku klęsk żywiołowych
16 82 01* Odpady wykazuj±ce wła¶ciwo¶ci niebezpieczne
16 82 02 Odpady inne niż wymienione w 16 82 01
17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wł±czaj±c glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 Gruz ceglany
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawieraj±ce substancje niebezpieczne
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg
17 01 82 Inne niewymienione odpady
17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
17 02 01 Drewno
17 02 02 Szkło
17 02 03 Tworzywa sztuczne
17 02 04* Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawieraj±ce lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe)
17 03 Mieszanki bitumiczne, smoła i produkty smołowe
17 03 01* Mieszanki bitumiczne zawieraj±ce smołę
17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01
17 03 03* Smoła i produkty smołowe
17 03 80 Odpadowa papa
17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali
17 04 01 MiedĽ, br±z, mosi±dz
17 04 02 Aluminium
17 04 03 Ołów
17 04 04 Cynk
17 04 05 Żelazo i stal
17 04 06 Cyna
17 04 07 Mieszaniny metali
17 04 09* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
17 04 10* Kable zawieraj±ce ropę naftow±, smołę i inne substancje niebezpieczne
17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 05 Gleba i ziemia (wł±czaj±c glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)
17 05 03* Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawieraj±ce substancje niebezpieczne (np. PCB)
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
17 05 05* Urobek z pogłębiania zawieraj±cy lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi
17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05
17 05 07* Tłuczeń torowy (kruszywo) zawieraj±cy substancje niebezpieczne
17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
17 06 Materiały izolacyjne oraz materiały budowlane zawieraj±ce azbest
17 06 01* Materiały izolacyjne zawieraj±ce azbest
17 06 03* Inne materiały izolacyjne zawieraj±ce substancje niebezpieczne
17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 06 05* Materiały budowlane zawieraj±ce azbest
17 08 Materiały budowlane zawieraj±ce gips
17 08 01* Materiały budowlane zawieraj±ce gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
17 08 02 Materiały budowlane zawieraj±ce gips inne niż wymienione w 17 08 01
17 09 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu
17 09 01* Odpady z budowy, remontów i demontażu zawieraj±ce rtęć
17 09 02* Odpady z budowy, remontów i demontażu zawieraj±ce PCB (np. substancje i przedmioty zawieraj±ce PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawieraj±ce żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)
17 09 03* Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawieraj±ce substancje niebezpieczne
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
18 Odpady medyczne i weterynaryjne (z wył±czeniem odpadów kuchennych i restauracyjnych niezwi±zanych z opiek± zdrowotn± lub weterynaryjn±)
18 01 Odpady z opieki okołoporodowej, diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej
18 01 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wył±czeniem 18 01 03)
18 01 02* Czę¶ci ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służ±ce do jej przechowywania (z wył±czeniem 18 01 03)
18 01 03* Inne odpady, które zawieraj± żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istniej± wiarygodne podstawy do s±dzenia, że wywołuj± choroby u ludzi i zwierz±t (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wył±czeniem 18 01 80 i 18 01 82
18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, po¶ciel, ubrania jednorazowe, pieluchy)
18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawieraj±ce substancje niebezpieczne
18 01 07 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06
18 01 08* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08
18 01 10* Odpady amalgamatu dentystycznego
18 01 80* Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalno¶ci leczniczej o wła¶ciwo¶ciach zakaĽnych
18 01 81 Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalno¶ci leczniczej, inne niż wymienione w 18 01 80
18 01 82* Pozostało¶ci z żywienia pacjentów oddziałów zakaĽnych
18 02 Odpady z badań, diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej
18 02 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wył±czeniem 18 02 02)
18 02 02* Inne odpady, które zawieraj± żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istniej± wiarygodne podstawy do s±dzenia, że wywołuj± choroby u ludzi i zwierz±t
18 02 03 Inne odpady niż wymienione w 18 02 02
18 02 05* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawieraj±ce substancje niebezpieczne
18 02 06 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05
18 02 07* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
18 02 08 Leki inne niż wymienione w 18 02 07
19 Odpady z instalacji i urz±dzeń służ±cych zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ¶cieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
19 01 Odpady ze spalarni odpadów, w tym z instalacji do pirolizy odpadów
19 01 02 Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych
19 01 05* Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych
19 01 06* Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych
19 01 07* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
19 01 10* Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych
19 01 11* Żużle i popioły paleniskowe zawieraj±ce substancje niebezpieczne
19 01 12 Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11
19 01 13* Popioły lotne zawieraj±ce substancje niebezpieczne
19 01 14 Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13
19 01 15* Pyły z kotłów zawieraj±ce substancje niebezpieczne
19 01 16 Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15
19 01 17* Odpady z pirolizy odpadów zawieraj±ce substancje niebezpieczne
19 01 18 Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17
19 01 19 Piaski ze złóż fluidalnych
19 01 99 Inne niewymienione odpady
19 02 Odpady z fizykochemicznej przeróbki odpadów (w tym usuwanie chromu, usuwanie cyjanków, neutralizacja)
19 02 03 Wstępnie przemieszane odpady składaj±ce się wył±cznie z odpadów innych niż niebezpieczne
19 02 04* Wstępnie przemieszane odpady składaj±ce się z co najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych
19 02 05* Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawieraj±ce substancje niebezpieczne
19 02 06 Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05
19 02 07* Oleje i koncentraty z separacji
19 02 08* Ciekłe odpady palne zawieraj±ce substancje niebezpieczne
19 02 09* Stałe odpady palne zawieraj±ce substancje niebezpieczne
19 02 10 Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09
19 02 11* Inne odpady zawieraj±ce substancje niebezpieczne
19 02 99 Inne niewymienione odpady
19 03 Odpady stabilizowane lub zestalone
19 03 04* Odpady niebezpieczne czę¶ciowo stabilizowane, inne niż wymienione w 19 03 08
19 03 05 Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04
19 03 06* Odpady niebezpieczne zestalone
19 03 07 Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06
19 03 08* Czę¶ciowo stabilizowana rtęć
19 04 Odpady zeszklone i z procesów zeszkliwiania
19 04 01 Zeszklone odpady
19 04 02* Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych
19 04 03* Niezeszklona faza stała
19 04 04 Ciekłe odpady z procesów zeszkliwiania
19 05 Odpady z tlenowego rozkładu odpadów stałych (kompostowania)
19 05 01 Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych
19 05 02 Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i ro¶linnego
19 05 03 Kompost nieodpowiadaj±cy wymaganiom (nienadaj±cy się do wykorzystania)
19 05 99 Inne niewymienione odpady
19 06 Odpady z beztlenowego rozkładu odpadów
19 06 03 Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych
19 06 04 Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych
19 06 05 Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i ro¶linnych
19 06 06 Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i ro¶linnych
19 06 99 Inne niewymienione odpady
19 08 Odpady z oczyszczalni ¶cieków nieujęte w innych grupach
19 08 01 Skratki
19 08 02 Zawarto¶ć piaskowników
19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ¶ciekowe
19 08 06* Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
19 08 07* Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych
19 08 08* Odpady z systemów membranowych zawieraj±ce metale ciężkie
19 08 09 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawieraj±ce wył±cznie oleje jadalne i tłuszcze
19 08 10* Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09
19 08 11* Szlamy zawieraj±ce substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ¶cieków przemysłowych
19 08 12 Szlamy z biologicznego oczyszczania ¶cieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11
19 08 13* Szlamy zawieraj±ce substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ¶cieków przemysłowych
19 08 14 Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ¶cieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13
19 08 99 Inne niewymienione odpady
19 09 Odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
19 09 01 Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki
19 09 02 Osady z klarowania wody
19 09 03 Osady z dekarbonizacji wody
19 09 04 Zużyty węgiel aktywny
19 09 05 Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
19 09 06 Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych
19 09 99 Inne niewymienione odpady
19 10 Odpady z rozdrabniania odpadów zawieraj±cych metale
19 10 01 Odpady żelaza i stali
19 10 02 Odpady metali nieżelaznych
19 10 03* Lekka frakcja i pyły zawieraj±ce substancje niebezpieczne
19 10 04 Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03
19 10 05* Inne frakcje zawieraj±ce substancje niebezpieczne
19 10 06 Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05
19 11 Odpady z regeneracji olejów
19 11 01* Zużyte filtry iłowe
19 11 02* Kwa¶ne smoły
19 11 03* Uwodnione odpady ciekłe
19 11 04* Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw
19 11 05* Osady z zakładowych oczyszczalni ¶cieków zawieraj±ce substancje niebezpieczne
19 11 06 Osady z zakładowych oczyszczalni ¶cieków inne niż wymienione w 19 11 05
19 11 07* Odpady z oczyszczania gazów odlotowych
19 11 99 Inne niewymienione odpady
19 12 Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte w innych grupach
19 12 01 Papier i tektura
19 12 02 Metale żelazne
19 12 03 Metale nieżelazne
19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma
19 12 05 Szkło
19 12 06* Drewno zawieraj±ce substancje niebezpieczne
19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
19 12 08 Tekstylia
19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie)
19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne)
19 12 11* Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawieraj±ce substancje niebezpieczne
19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
19 13 Odpady z oczyszczania gleby, ziemi i wód podziemnych
19 13 01* Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawieraj±ce substancje niebezpieczne
19 13 02 Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01
19 13 03* Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawieraj±ce substancje niebezpieczne
19 13 04 Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03
19 13 05* Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawieraj±ce substancje niebezpieczne
19 13 06 Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05
19 13 07* Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawieraj±ce substancje niebezpieczne
19 13 08 Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 07
19 80 Odpady z unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych nieujęte w innych podgrupach
19 80 01 Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych
2 Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, le¶nictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywno¶ci
20 Odpady komunalne ł±cznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wył±czeniem 15 01)
20 01 01 Papier i tektura
20 01 02 Szkło
20 01 08 Odpady kuchenne ulegaj±ce biodegradacji
20 01 10 Odzież
20 01 11 Tekstylia
20 01 13* Rozpuszczalniki
20 01 14* Kwasy
20 01 15* Alkalia
20 01 17* Odczynniki fotograficzne
20 01 19* ¦rodki ochrony ro¶lin
20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawieraj±ce rtęć
20 01 23* Urz±dzenia zawieraj±ce freony
20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawieraj±ce substancje niebezpieczne
20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29* Detergenty zawieraj±ce substancje niebezpieczne
20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33* Baterie i akumulatory ł±cznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawieraj±ce te baterie
20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35* Zużyte urz±dzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawieraj±ce niebezpieczne składniki5)
20 01 36 Zużyte urz±dzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 Tworzywa sztuczne
20 01 40 Metale
20 01 41 Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)
20 01 80 ¦rodki ochrony ro¶lin inne niż wymienione w 20 01 19
20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 0137* Drewno zawieraj±ce substancje niebezpieczne
20 02 Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)
20 02 01 Odpady ulegaj±ce biodegradacji
20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 Inne odpady nieulegaj±ce biodegradacji
20 03 Inne odpady komunalne
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 02 Odpady z targowisk
20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służ±cych do gromadzenia nieczysto¶ci
20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

podstawa: Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

WDU20140001923 Dz.U. 2014 poz. 1923

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów825

2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --

Strona główna Katalog odpadów
Ekoinfonet